Sự lựa chọn hiệu quả cho chiến dịch quảng cáo

Tư vấn, triển khai giải pháp tổng thể trên các nền tảng Social Media và Digital mang lại giá trị chuyển đổi (CVR) cao nhất cho khách hàng.

Bảng Giá Liên hệ ngay

85M+

Followers

10M+

Subscribers

10M+

Followers

50+

Website

ÂM NHẠC & GIẢI TRÍ

Nghệ sĩ, KOLs, Influencer

THƯƠNG MẠI

Nhãn hàng & Agencies

THỰC PHẨM

Ngành F&B, Ứng Dụng Ăn Uống

Shopee
FPT Play
Vinfast
hoanghamobile
CellphoneS
lamdepstore
TheAnh28
THVL
VTV
TikTok
Mgid
Facebook
Youtube
UnityADS
IronSource
AppLovin
adtima
admicro
Man Entertainment

Bảng giá

Tên Nền tảng Follower Chủ đề Post ảnh (vnđ) Post video (vnđ) Chế ảnh (vnđ) Chế video (vnđ) Story 24h (vnđ) Cover 24h (vnđ) Cover 24h tiếp theo (vnđ) Livestream 1h (vnđ) Livestream 1h tiếp theo (vnđ) Pintop 24h (vnđ) Pintop 24h tiếp theo (vnđ) Share link (vnđ) KPI
Facebook 3,658,419 Giải trí 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 1,000,000 12,000,000 1,000,000 15,000,000 2,000,000 5,000,000 500,000 15,000,000 - Thấp nhất 50.000 tiếp cận/bài
Facebook 2,364,873 Đời sống 7,000,000 9,000,000 9,000,000 12,000,000 500,000 7,000,000 500,000 9,000,000 5,000,000 800,000 400,000 7,000,000 - Thấp nhất 50.000 tiếp cận/bài
Facebook 2,023,249 Giải trí 5,000,000 6,000,000 6,000,000 8,000,000 1,500,000 6,000,000 500,000 7.500,000 3,500,000 600,000 300,000 7.500,000 - Thấp nhất 50.000 tiếp cận/bài
Facebook 1,508,135 Music 3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 1,000,000 4,000,000 500,000 4,000,000 2,000,000 400,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Facebook 1,373,847 Music 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 3,000,000 500,000 3,000,000 1,500,000 300,000 150,000 3,000,000 - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Facebook 1,308,824 Đời sống 4,000,000 5,000,000 5,000,000 7,000,000 2,000,000 4,000,000 500,000 5,000,000 2,500,000 2,000,000 1,000,000 4,000,000 - Thấp nhất 50.000 tiếp cận/bài
Facebook 1,259,471 Tin tức, giải trí 4,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000 1,000,000 5,000,000 500,000 5,000,000 2,500,000 500,000 250.000 6,000,000 - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Facebook 1,104,683 Giải trí 3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 1,000,000 4,000,000 500,000 4,000,000 2,000,000 400,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Facebook 951,399 Giải trí 3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 800,000 3,000,000 500,000 4,000,000 2,000,000 400,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 869,586 Giải trí 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 3,000,000 500,000 3,000,000 1,500,000 300,000 150,000 3,000,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 683,293 Giải trí 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 3,000,000 500,000 4,000,000 1,500,000 300,000 150,000 3,000,000 - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Facebook 610,000 Music 3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 800,000 3,000,000 500,000 4,000,000 2,000,000 400,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Facebook 551,206 Music 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 400,000 1,500,000 500,000 2,000,000 750,000 200,000 100,000 1,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 448,240 Giải trí 1,500,000 1,500,000 2,500,000 2,500,000 800,000 2,500,000 500,000 3,000,000 1,000,000 300,000 150,000 1,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 2,000,000 Giải trí 15,000,000 15,000,000 5,000,000 5,000,000 1,500,000 10,000,000 500,000 10,000,000 3,500,000 7,000,000 300,000 7.500,000 - Thấp nhất 50.000 tiếp cận/bài
Facebook 450,300 Giải trí 6,000,000 6,000,000 5,000,000 5,000,000 800,000 7,000,000 500,000 7,000,000 1,000,000 5,000,000 150,000 1,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 615,400 Giải trí 6,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 7,000,000 500,000 7,000,000 2,000,000 3,000,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Facebook 1,306,372 Giải trí 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 2,000,000 10,000,000 500,000 10,000,000 2,500,000 3,000,000 1,000,000 4,000,000 - Thấp nhất 50.000 tiếp cận/bài
Facebook 876,800 Giải trí 6,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 6,000,000 500,000 6,000,000 1,500,000 3,000,000 150,000 3,000,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 954,900 Giải trí 6,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 7,000,000 500,000 7,000,000 2,000,000 3,000,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 506,186 Giải trí 8,000,000 8,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 8,000,000 500,000 8,000,000 2,000,000 1,500,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 306,634 Giải trí 8,000,000 8,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 8,000,000 500,000 8,000,000 2,000,000 1,500,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 250,480 Giải trí 8,000,000 8,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 8,000,000 500,000 8,000,000 2,000,000 1,500,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 159,732 Giải trí 6,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 6,000,000 500,000 6,000,000 2,000,000 1,000,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 43,804 Giải trí 4,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 4,000,000 500,000 4,000,000 2,000,000 1,000,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 8,597,842 Tin tức, giải trí 15,000,000 15,000,000 20,000,000 23,000,000 800,000 10,000,000 500,000 15,000,000 2,000,000 5,000,000 200,000 15,000,000 - 50k views hoặc 100k reach hoặc 1-2k like
Facebook 2,737,246 Showbiz 12,000,000 12,000,000 15,000,000 18,000,000 800,000 10,000,000 500,000 12,000,000 2,000,000 5,000,000 200,000 12,000,000 - 50k views hoặc 100k reach hoặc 1-2k like
Facebook 3,329,854 Showbiz 12,000,000 12,000,000 15,000,000 18,000,000 800,000 10,000,000 500,000 12,000,000 2,000,000 5,000,000 200,000 12,000,000 - 50k views hoặc 100k reach hoặc 1-2k like
Facebook 2,518,068 Tin tức, giải trí 11,000,000 11,000,000 15,000,000 18,000,000 800,000 10,000,000 500,000 11,000,000 2,000,000 5,000,000 200,000 11,000,000 - 50k views hoặc 100k reach hoặc 1-2k like
Facebook 3,429,353 Tin tức, giải trí 15,000,000 15,000,000 17,000,000 20,000,000 800,000 15,000,000 500,000 17,000,000 2,000,000 10,000,000 200,000 15,000,000 - 50k views hoặc 100k reach hoặc 1-2k like
Facebook 2,329,715 Music, giải trí 7,000,000 7,000,000 10,000,000 10,000,000 800,000 7,000,000 500,000 7,000,000 2,000,000 3,000,000 200,000 10,000,000 - 30k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 3,318,156 Tin tức 6,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 800,000 6,000,000 500,000 6,000,000 2,000,000 4,000,000 200,000 10,000,000 - 30k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 2,254,213 Đời sống 6,000,000 6,000,000 10,000,000 13,000,000 800,000 6,000,000 500,000 6,000,000 2,000,000 4,000,000 200,000 10,000,000 - 30k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,783,974 Giáo dục, giải trí 6,000,000 6,000,000 7,000,000 10,000,000 800,000 6,000,000 500,000 6,000,000 2,000,000 4,000,000 200,000 10,000,000 - 30k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,694,099 Giải trí 8,000,000 10,000,000 7,000,000 10,000,000 800,000 6,000,000 500,000 6,000,000 2,000,000 4,000,000 200,000 10,000,000 - 30k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,992,584 Ẩm thực 5,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 800,000 5,000,000 500,000 5,000,000 2,000,000 4,000,000 200,000 10,000,000 - 30k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,698,829 Music, giải trí 4,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 800,000 4,000,000 500,000 4,000,000 2,000,000 3,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,400,000 Music, giải trí 5,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 800,000 5,000,000 500,000 5,000,000 2,000,000 3,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 513,669 Tin tức, đời sống 5,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 800,000 5,000,000 500,000 5,000,000 2,000,000 3,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,448,558 Phim, giải trí 6,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 800,000 6,000,000 500,000 6,000,000 2,000,000 3,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,062,505 Showbiz, giải trí 5,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 800,000 5,000,000 500,000 5,000,000 2,000,000 1,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,587,456 Đời sống 5,000,000 5,000,000 - - 800,000 5,000,000 500,000 - - 1,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 2,822,364 Đời sống 5,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 800,000 5,000,000 500,000 5,000,000 - 2,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,148,167 Giải trí 3,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 800,000 5,000,000 500,000 5,000,000 - 2,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,070,087 Giải trí 3,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 800,000 3,000,000 500,000 3,000,000 - 1,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 163,026 Showbiz - - - - - - - - - - - - - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 567,000 Music - - - - - - - - - - - - -
Facebook 1,900,000 Music - - - - - - - - - - - - -
Facebook 484,000 Diễn viên - - - - - - - - - - - - -
Facebook 802,000 Diễn viên - - - - - - - - - - - - -
Facebook 566,000 Diễn viên - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 1,300,000 Tin tức, giải trí - 10,000,000 - 12,000,000 - - - 6,000,000 4,000,000 3,000,000 1,000,000 - - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Tiktok 385,900 Tin tức thể thao - 2,000,000 - 3,000,000 - - - 3,000,000 1,000,000 800,000 300,000 - - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Tiktok 288,900 Music - 2,000,000 - 3,000,000 - - - 3,000,000 1,000,000 800,000 300,000 - - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Tiktok 1,200,000 Tin tức - 8,000,000 - 10,000,000 - - - 2,500,000 500,000 500,000 200,000 - - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Tiktok 26,700 Music - 1,000,000 - 2,000,000 - - - 2,000,000 300,000 300,000 150,000 - - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Tiktok 8,430 Ẩm thực - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 11,800 Beauty - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 5,740 Du lịch - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 822 Talkshow - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 90,200 Music - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 4,224 TV - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 33 Thú cưng - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 1,710 Phim ảnh - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 112,600 Kpop - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 124,000 Music - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 136,600 Music - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 275,700 Music - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 561,900 Music - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 464,400 Music - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 65,400 Diễn viên 7,000,000 6,000,000 - - - - - 8,000,000 - - - 3,000,000 -
Tiktok 88,100 Diễn viên 5,000,000 5,000,000 - - - - - - - - - 2,000,000 -
Tiktok 352,300 Diễn viên - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 653,100 Diễn viên - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 112,000 Diễn viên - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 222,100 Diễn viên - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 42,400 Diễn viên - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 51,900 Diễn viên - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 767,000 Diễn viên - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 206,500 Diễn viên - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 51,100 Người mẫu - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 375,200 Người mẫu - 3,000,000 - - - - - - - - - - -
Tiktok 49,700 Người mẫu - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 220,500 Hot Tiktoker - 3,000,000 - - - - - - - - - - -
Tiktok 3,600,000 Hot Tiktoker - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 1,400,000 Hot Tiktoker - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 2,800,000 Hot Tiktoker - 10,000,000 - - - - - - - - - - -
Tiktok 477,100 Hot Tiktoker - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 120,200 Giáo viên - 2,000,000 - - - - - - - - - - -
Tiktok 111,800 Sáng tạo nội dung - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 464,500 Sáng tạo nội dung - 4,000,000 - - - - - - - - - - -
Tiktok 211,000 Sáng tạo nội dung - 2,000,000 - - - - - - - - - - -
Tiktok 183,700 Sáng tạo nội dung - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 1,400,000 Sáng tạo nội dung - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 148,500 Du lịch - - - - - - - - - - - - -
Tiktok 192,100 Du lịch - 5,000,000 - - - - - - - - - - -
Youtube 29,000 Music - 1,000,000 - 2,000,000 1,000,000 2,000,000 200,000 2,000,000 300,000 - - - - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Youtube 70,300 Tin tức, giải trí - 1,000,000 - 2,000,000 1,000,000 2,000,000 500,000 2,000,000 500,000 - - - - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Youtube 2,020,000 Giải trí - 5,000,000 - 10,000,000 5,000,000 10,000,000 2,500,000 10,000,000 2,500,000 - - - - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Youtube 309,000 Music - - - - - - - - - - - - -
Youtube 611,000 Music - - - - - - - - - - - - -
Youtube 3,740,000 Du lịch - - - - - - - - - - - - -
Tên Nền tảng Follower Chủ đề Post ảnh (vnđ) Post video (vnđ) Chế ảnh (vnđ) Chế video (vnđ) Story 24h (vnđ) Cover 24h (vnđ) Cover 24h tiếp theo (vnđ) Livestream 1h (vnđ) Livestream 1h tiếp theo (vnđ) Pintop 24h (vnđ) Pintop 24h tiếp theo (vnđ) Share link (vnđ) KPI
Facebook 3,658,419 Giải trí 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 1,000,000 12,000,000 1,000,000 15,000,000 2,000,000 5,000,000 500,000 15,000,000 - Thấp nhất 50.000 tiếp cận/bài
Facebook 2,364,873 Đời sống 7,000,000 9,000,000 9,000,000 12,000,000 500,000 7,000,000 500,000 9,000,000 5,000,000 800,000 400,000 7,000,000 - Thấp nhất 50.000 tiếp cận/bài
Facebook 2,023,249 Giải trí 5,000,000 6,000,000 6,000,000 8,000,000 1,500,000 6,000,000 500,000 7.500,000 3,500,000 600,000 300,000 7.500,000 - Thấp nhất 50.000 tiếp cận/bài
Facebook 1,508,135 Music 3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 1,000,000 4,000,000 500,000 4,000,000 2,000,000 400,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Facebook 1,373,847 Music 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 3,000,000 500,000 3,000,000 1,500,000 300,000 150,000 3,000,000 - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Facebook 1,308,824 Đời sống 4,000,000 5,000,000 5,000,000 7,000,000 2,000,000 4,000,000 500,000 5,000,000 2,500,000 2,000,000 1,000,000 4,000,000 - Thấp nhất 50.000 tiếp cận/bài
Facebook 1,259,471 Tin tức, giải trí 4,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000 1,000,000 5,000,000 500,000 5,000,000 2,500,000 500,000 250.000 6,000,000 - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Facebook 1,104,683 Giải trí 3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 1,000,000 4,000,000 500,000 4,000,000 2,000,000 400,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Facebook 951,399 Giải trí 3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 800,000 3,000,000 500,000 4,000,000 2,000,000 400,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 869,586 Giải trí 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 3,000,000 500,000 3,000,000 1,500,000 300,000 150,000 3,000,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 683,293 Giải trí 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 3,000,000 500,000 4,000,000 1,500,000 300,000 150,000 3,000,000 - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Facebook 610,000 Music 3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 800,000 3,000,000 500,000 4,000,000 2,000,000 400,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Facebook 551,206 Music 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 400,000 1,500,000 500,000 2,000,000 750,000 200,000 100,000 1,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 448,240 Giải trí 1,500,000 1,500,000 2,500,000 2,500,000 800,000 2,500,000 500,000 3,000,000 1,000,000 300,000 150,000 1,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 2,000,000 Giải trí 15,000,000 15,000,000 5,000,000 5,000,000 1,500,000 10,000,000 500,000 10,000,000 3,500,000 7,000,000 300,000 7.500,000 - Thấp nhất 50.000 tiếp cận/bài
Facebook 450,300 Giải trí 6,000,000 6,000,000 5,000,000 5,000,000 800,000 7,000,000 500,000 7,000,000 1,000,000 5,000,000 150,000 1,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 615,400 Giải trí 6,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 7,000,000 500,000 7,000,000 2,000,000 3,000,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Facebook 1,306,372 Giải trí 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 2,000,000 10,000,000 500,000 10,000,000 2,500,000 3,000,000 1,000,000 4,000,000 - Thấp nhất 50.000 tiếp cận/bài
Facebook 876,800 Giải trí 6,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 6,000,000 500,000 6,000,000 1,500,000 3,000,000 150,000 3,000,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 954,900 Giải trí 6,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 7,000,000 500,000 7,000,000 2,000,000 3,000,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 506,186 Giải trí 8,000,000 8,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 8,000,000 500,000 8,000,000 2,000,000 1,500,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 306,634 Giải trí 8,000,000 8,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 8,000,000 500,000 8,000,000 2,000,000 1,500,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 250,480 Giải trí 8,000,000 8,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 8,000,000 500,000 8,000,000 2,000,000 1,500,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 159,732 Giải trí 6,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 6,000,000 500,000 6,000,000 2,000,000 1,000,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 43,804 Giải trí 4,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 800,000 4,000,000 500,000 4,000,000 2,000,000 1,000,000 200,000 4,500,000 - Thấp nhất 20.000 tiếp cận/bài
Facebook 8,597,842 Tin tức, giải trí 15,000,000 15,000,000 20,000,000 23,000,000 800,000 10,000,000 500,000 15,000,000 2,000,000 5,000,000 200,000 15,000,000 - 50k views hoặc 100k reach hoặc 1-2k like
Facebook 2,737,246 Showbiz 12,000,000 12,000,000 15,000,000 18,000,000 800,000 10,000,000 500,000 12,000,000 2,000,000 5,000,000 200,000 12,000,000 - 50k views hoặc 100k reach hoặc 1-2k like
Facebook 3,329,854 Showbiz 12,000,000 12,000,000 15,000,000 18,000,000 800,000 10,000,000 500,000 12,000,000 2,000,000 5,000,000 200,000 12,000,000 - 50k views hoặc 100k reach hoặc 1-2k like
Facebook 2,518,068 Tin tức, giải trí 11,000,000 11,000,000 15,000,000 18,000,000 800,000 10,000,000 500,000 11,000,000 2,000,000 5,000,000 200,000 11,000,000 - 50k views hoặc 100k reach hoặc 1-2k like
Facebook 3,429,353 Tin tức, giải trí 15,000,000 15,000,000 17,000,000 20,000,000 800,000 15,000,000 500,000 17,000,000 2,000,000 10,000,000 200,000 15,000,000 - 50k views hoặc 100k reach hoặc 1-2k like
Facebook 2,329,715 Music, giải trí 7,000,000 7,000,000 10,000,000 10,000,000 800,000 7,000,000 500,000 7,000,000 2,000,000 3,000,000 200,000 10,000,000 - 30k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 3,318,156 Tin tức 6,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 800,000 6,000,000 500,000 6,000,000 2,000,000 4,000,000 200,000 10,000,000 - 30k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 2,254,213 Đời sống 6,000,000 6,000,000 10,000,000 13,000,000 800,000 6,000,000 500,000 6,000,000 2,000,000 4,000,000 200,000 10,000,000 - 30k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,783,974 Giáo dục, giải trí 6,000,000 6,000,000 7,000,000 10,000,000 800,000 6,000,000 500,000 6,000,000 2,000,000 4,000,000 200,000 10,000,000 - 30k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,694,099 Giải trí 8,000,000 10,000,000 7,000,000 10,000,000 800,000 6,000,000 500,000 6,000,000 2,000,000 4,000,000 200,000 10,000,000 - 30k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,992,584 Ẩm thực 5,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 800,000 5,000,000 500,000 5,000,000 2,000,000 4,000,000 200,000 10,000,000 - 30k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,698,829 Music, giải trí 4,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 800,000 4,000,000 500,000 4,000,000 2,000,000 3,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,400,000 Music, giải trí 5,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 800,000 5,000,000 500,000 5,000,000 2,000,000 3,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 513,669 Tin tức, đời sống 5,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 800,000 5,000,000 500,000 5,000,000 2,000,000 3,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,448,558 Phim, giải trí 6,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 800,000 6,000,000 500,000 6,000,000 2,000,000 3,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,062,505 Showbiz, giải trí 5,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 800,000 5,000,000 500,000 5,000,000 2,000,000 1,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,587,456 Đời sống 5,000,000 5,000,000 - - 800,000 5,000,000 500,000 - - 1,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 2,822,364 Đời sống 5,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 800,000 5,000,000 500,000 5,000,000 - 2,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,148,167 Giải trí 3,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 800,000 5,000,000 500,000 5,000,000 - 2,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 1,070,087 Giải trí 3,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 800,000 3,000,000 500,000 3,000,000 - 1,000,000 200,000 10,000,000 - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 163,026 Showbiz - - - - - - - - - - - - - 20k views hoặc 50k reach hoặc 1-2k like
Facebook 567,000 Music - - - - - - - - - - - - -
Facebook 1,900,000 Music - - - - - - - - - - - - -
Facebook 484,000 Diễn viên - - - - - - - - - - - - -
Facebook 802,000 Diễn viên - - - - - - - - - - - - -
Facebook 566,000 Diễn viên - - - - - - - - - - - - -
Tên Nền tảng Follower Chủ đề Post ảnh (vnđ) Post video (vnđ) Chế ảnh (vnđ) Chế video (vnđ) Livestream 1h (vnđ) Livestream 1h tiếp theo (vnđ) Pintop 24h (vnđ) Pintop 24h tiếp theo (vnđ) Share link (vnđ) KPI
Tiktok 1,300,000 Tin tức, giải trí - 10,000,000 - 12,000,000 6,000,000 4,000,000 3,000,000 1,000,000 - - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Tiktok 385,900 Tin tức thể thao - 2,000,000 - 3,000,000 3,000,000 1,000,000 800,000 300,000 - - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Tiktok 288,900 Music - 2,000,000 - 3,000,000 3,000,000 1,000,000 800,000 300,000 - - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Tiktok 1,200,000 Tin tức - 8,000,000 - 10,000,000 2,500,000 500,000 500,000 200,000 - - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Tiktok 26,700 Music - 1,000,000 - 2,000,000 2,000,000 300,000 300,000 150,000 - - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Tiktok 8,430 Ẩm thực - - - - - - - - - -
Tiktok 11,800 Beauty - - - - - - - - - -
Tiktok 5,740 Du lịch - - - - - - - - - -
Tiktok 822 Talkshow - - - - - - - - - -
Tiktok 90,200 Music - - - - - - - - - -
Tiktok 4,224 TV - - - - - - - - - -
Tiktok 33 Thú cưng - - - - - - - - - -
Tiktok 1,710 Phim ảnh - - - - - - - - - -
Tiktok 112,600 Kpop - - - - - - - - - -
Tiktok 124,000 Music - - - - - - - - - -
Tiktok 136,600 Music - - - - - - - - - -
Tiktok 275,700 Music - - - - - - - - - -
Tiktok 561,900 Music - - - - - - - - - -
Tiktok 464,400 Music - - - - - - - - - -
Tiktok 65,400 Diễn viên 7,000,000 6,000,000 - - 8,000,000 - - - 3,000,000 -
Tiktok 88,100 Diễn viên 5,000,000 5,000,000 - - - - - - 2,000,000 -
Tiktok 352,300 Diễn viên - - - - - - - - - -
Tiktok 653,100 Diễn viên - - - - - - - - - -
Tiktok 112,000 Diễn viên - - - - - - - - - -
Tiktok 222,100 Diễn viên - - - - - - - - - -
Tiktok 42,400 Diễn viên - - - - - - - - - -
Tiktok 51,900 Diễn viên - - - - - - - - - -
Tiktok 767,000 Diễn viên - - - - - - - - - -
Tiktok 206,500 Diễn viên - - - - - - - - - -
Tiktok 51,100 Người mẫu - - - - - - - - - -
Tiktok 375,200 Người mẫu - 3,000,000 - - - - - - - -
Tiktok 49,700 Người mẫu - - - - - - - - - -
Tiktok 220,500 Hot Tiktoker - 3,000,000 - - - - - - - -
Tiktok 3,600,000 Hot Tiktoker - - - - - - - - - -
Tiktok 1,400,000 Hot Tiktoker - - - - - - - - - -
Tiktok 2,800,000 Hot Tiktoker - 10,000,000 - - - - - - - -
Tiktok 477,100 Hot Tiktoker - - - - - - - - - -
Tiktok 120,200 Giáo viên - 2,000,000 - - - - - - - -
Tiktok 111,800 Sáng tạo nội dung - - - - - - - - - -
Tiktok 464,500 Sáng tạo nội dung - 4,000,000 - - - - - - - -
Tiktok 211,000 Sáng tạo nội dung - 2,000,000 - - - - - - - -
Tiktok 183,700 Sáng tạo nội dung - - - - - - - - - -
Tiktok 1,400,000 Sáng tạo nội dung - - - - - - - - - -
Tiktok 148,500 Du lịch - - - - - - - - - -
Tiktok 192,100 Du lịch - 5,000,000 - - - - - - - -
Tên Nền tảng Follower Chủ đề Post ảnh (vnđ) Post video (vnđ) Chế ảnh (vnđ) Chế video (vnđ) Story 24h (vnđ) Cover 24h (vnđ) Cover 24h tiếp theo (vnđ) Livestream 1h (vnđ) Livestream 1h tiếp theo (vnđ) Pintop 24h (vnđ) Pintop 24h tiếp theo (vnđ) Share link (vnđ) KPI
Youtube 29,000 Music - 1,000,000 - 2,000,000 1,000,000 2,000,000 200,000 2,000,000 300,000 - - - - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Youtube 70,300 Tin tức, giải trí - 1,000,000 - 2,000,000 1,000,000 2,000,000 500,000 2,000,000 500,000 - - - - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Youtube 2,020,000 Giải trí - 5,000,000 - 10,000,000 5,000,000 10,000,000 2,500,000 10,000,000 2,500,000 - - - - Thấp nhất 30,000 tiếp cận/bài
Youtube 309,000 Music - - - - - - - - - - - - -
Youtube 611,000 Music - - - - - - - - - - - - -
Youtube 3,740,000 Du lịch - - - - - - - - - - - - -
Tên Nền tảng Follower Chủ đề Post ảnh (vnđ) Post video (vnđ) Chế ảnh (vnđ) Chế video (vnđ) Livestream 1h (vnđ) Livestream 1h tiếp theo (vnđ) Pintop 24h (vnđ) Pintop 24h tiếp theo (vnđ) Share link (vnđ) KPI
Tiktok 136,600 Music - - - - - - - - - -
Tiktok 275,700 Music - - - - - - - - - -
Tiktok 561,900 Music - - - - - - - - - -
Tiktok 464,400 Music - - - - - - - - - -
Tiktok 65,400 Diễn viên 7,000,000 6,000,000 - - 8,000,000 - - - 3,000,000 -
Tiktok 88,100 Diễn viên 5,000,000 5,000,000 - - - - - - 2,000,000 -
Tiktok 352,300 Diễn viên - - - - - - - - - -
Tiktok 653,100 Diễn viên - - - - - - - - - -
Tiktok 112,000 Diễn viên - - - - - - - - - -
Tiktok 222,100 Diễn viên - - - - - - - - - -
Tiktok 42,400 Diễn viên - - - - - - - - - -
Tiktok 51,900 Diễn viên - - - - - - - - - -
Tiktok 767,000 Diễn viên - - - - - - - - - -
Tiktok 206,500 Diễn viên - - - - - - - - - -
Tiktok 51,100 Người mẫu - - - - - - - - - -
Tiktok 375,200 Người mẫu - 3,000,000 - - - - - - - -
Tiktok 49,700 Người mẫu - - - - - - - - - -
Tiktok 220,500 Hot Tiktoker - 3,000,000 - - - - - - - -
Tiktok 3,600,000 Hot Tiktoker - - - - - - - - - -
Tiktok 1,400,000 Hot Tiktoker - - - - - - - - - -
Tiktok 2,800,000 Hot Tiktoker - 10,000,000 - - - - - - - -
Tiktok 477,100 Hot Tiktoker - - - - - - - - - -
Tiktok 120,200 Giáo viên - 2,000,000 - - - - - - - -
Tiktok 111,800 Sáng tạo nội dung - - - - - - - - - -
Tiktok 464,500 Sáng tạo nội dung - 4,000,000 - - - - - - - -
Tiktok 211,000 Sáng tạo nội dung - 2,000,000 - - - - - - - -
Tiktok 183,700 Sáng tạo nội dung - - - - - - - - - -
Tiktok 1,400,000 Sáng tạo nội dung - - - - - - - - - -
Tiktok 148,500 Du lịch - - - - - - - - - -
Tiktok 192,100 Du lịch - 5,000,000 - - - - - - - -

Website

Tại sao chọn Moli Booking ?

Chúng tôi tư vấn và triển khai giải pháp tổng thể mang lại hiệu quả cao về KPI và CVR cho khách hàng.

  • Quảng cáo đa nền tảng, đa lĩnh vực
  • Sáng tạo về các mẫu quảng cáo
  • Tư vấn và hỗ trợ tận tình
  • Đảm bảo KPI đã cam kết
  • Tỷ lệ chuyển đổi (CVR) cao
  • Chi phí cạnh tranh và tối ưu
about

Quy Trình Thực Hiện

01.

Lập Kế Hoạch

Tiếp nhận thông tin và tư vấn cho khách hàng lựa chọn dịch vụ booking quảng cáo phù hợp.

02.

Triển Khai

Thực hiện kế hoạch booking theo đúng timeline, đảm bảo đúng tiến độ và nội dung.

03.

Báo Cáo

Nghiệm thu với khách hàng qua báo cáo chi tiết, các số liệu thống kê và hình ảnh.

Các dự án gần đây

MCV

Đàn Ông

CellphoneS

Đàn Ông

FPT Play

Đàn Ông

Shopee

Đàn Ông

VinFast

Đàn Ông

JTPlatform

Page Này Chỉ Có Nhạc

VinFast

Page Này Chỉ Có Nhạc

MeeyCRM

Radio

Tương Ớt Nam Dương

The Mood

Liên Hệ